Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Shiatsu en massagepraktijk  Sambrink

 

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Sambrink en een cliënt waarop Praktijk Sambrink deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen
  Praktijk Sambrink zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Sambrink zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Sambrink melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Sambrink 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Sambrink de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Praktijk Sambrink de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Praktijk Sambrink moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

 1. Betaling
  Praktijk Sambrink vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Praktijk Sambrink vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan deze aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijk Sambrink neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Praktijk Sambrink behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

 1. Geheimhouding
  Praktijk Sambrink is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Sambrink verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid
  Praktijk Sambrink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Sambrink is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

 1. Annulering
  8.1 Annulering door de cliënt dient mondeling of schriftelijk (via email) uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Indien de annulering te laat (binnen 24 uur) of niet (de cliënt niet komt opdagen op de afspraak) plaatsvindt is praktijk Sambrink gerechtigd de desbetreffende dienst(en) volledig in rekening te brengen. Praktijk Sambrink zal er anderzijds ook voor zorgdragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor deze cliënt.

8.2 Annulering door praktijk Sambrink : praktijk Sambrink streeft ernaar om alle afgesproken dienst(en) doorgang te laten vinden. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk blijken dan wordt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden of een geschikte collega-behandelaar voorgesteld.

 

 1. Beschadiging & diefstal
  Praktijk Sambrink heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden.

Praktijk Sambrink  zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Praktijk Sambrink  zal samen met de klant proberen tot een oplossing te komen, mocht dit niet lukken dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris.

De klachten functionaris kunt u bereiken via Quasir expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt Quasir bereiken op telefoonnummer: 0561 618711.

De klachtenfunctionaris kan u dan op de hoogte brengen van de mogelijkheden die u heeft voor uw situatie. Ook kunt u er voor kiezen om een mail te sturen, dat kan naar: bemiddeling@quasir.nl

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris probeert dmv bemiddeling, hoor en wederhoor partijen bij elkaar te brengen.

Informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Als registertherapeut bij het RBCZ is praktijk Sambrink onderhevig aan het tuchtrecht van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Dat kan naar: klachten@tcz.nu en u kunt de TCZ bereiken op telefoonnummer: 0165 564652.

 

 1. Tussentijdse ontbinding

11.1 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien: de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn; ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming; de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren;

11.2 praktijk Sambrink is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Sambrink het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
  Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter in de vestigingsplaats van praktijk Sambrink – Leeuwarden, Arrondissement Noord-Nederland – is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft praktijk Sambrink het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Praktijk Sambrink en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 1. Instemming met de voorwaarden

De algemene voorwaarden sataan vermeld op de internet site van praktijk Sambrink.. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of aan het begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij praktijk Sambrink.